Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Kinderen geboren in 2022, kinderen die van school willen veranderen en broers en zussen die voor de eerste keer naar school gaan, moeten aangemeld worden voor het schooljaar 2024-2025.

Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei 2024 inschrijven voor het schooljaar 2024-2025 in een Schotense basisschool. Op dat moment zullen in de meeste scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

Kinderen die al naar school gaan in de school van jouw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden!

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan je kind voor alle Schotense basisscholen aanmelden.

Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden je aan je kind aan te melden voor minstens 3 scholen. Door meer dan één school op te geven, vergroot je de kans dat je kind een school toegewezen krijgt.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Ja, we raden je zelfs aan om minstens 3 scholen op te geven. Als je maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode op 23 mei 2024 om je kind in te schrijven. Op dat moment is de kans zeer klein dat er nog een vrije plaats is in één van de Schotense basisscholen voor je kind.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Ja, zet de scholen in volgorde van je voorkeur.

Het systeem tracht je kind een plaats toe te kennen in de school met je eerste voorkeur. Wanneer je kind een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je kind geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft je kind op de wachtlijst staan voor deze school. Als er in die school een plaats vrijkomt, kan je je kind toch nog inschrijven in die school. De school neemt daarvoor contact met je op. De wachtlijst geldt tot en met oktober 2024 voor alle kinderen. Alleen voor kleuters geboren in 2022 geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2025.

 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats aanmelden?

Ja, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden. 

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Nee, het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden.

 

Mag ik mijn stiefkinderen aanmelden in de voorrangsperiode? 

Ja, indien je kan aantonen dat de kinderen gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om aan te melden. Het rijksregisternummer kan je terugvinden op een kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van je kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van je kind erop kan vermelden. 

Indien je kind geen rijksregisternummer heeft, noteer je de geboortedatum van je kind (jj-mnd-dd) gevolgd door 123-45. Voorbeeld: de geboortedatum van je kind is 20/03/2020, maar je kind heeft geen rijksregisternummer noteer je dit op volgende manier in het systeem tijdens je aanmelding: 20.03.20-123.45.

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Nee, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je je kind hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op deze website bij aanvang van de aanmeldingsperiode.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • 1ste aanmeldingsperiode: voorrangsperiode broers/zussen 

  Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) kunnen met voorrang inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school waar er reeds een broer of zus naar school gaat. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen op basis van afstand (domicilieadres van het kind of het werkadres van een van de ouders ten opzichte van de school) en op de wachtlijst geplaatst.  

 • 2de aanmeldingsperiode: alle kinderen

  Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald in de 1ste plaats volgens schoolkeuze en in de 2de plaats volgens afstand.

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

 • Als het systeem je kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van je kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvang je een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

 • Het systeem bewaart de naam van je kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar je blijft op de wachtlijst van deze school staan. Als er in die school een plaats vrijkomt, kan je je kind toch nog inschrijven in die school. De school neemt daarvoor contact met u op.

 

Welk adres geef ik op?

Je geeft het domicilie-adres van je kind en, indien u dit wenst, het werkadres van een van de ouders. Bij de plaatsbereking wordt per gekozen school, automatisch, je dichtstbijzijnde adres (thuis of werk) gekozen.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven domicilie-adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je ten laatste op het moment dat het kind instapt op een ander adres zal wonen, geeft de disfunctiecommissie de toelating om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument dient ingediend te worden bij de beheerder van het aanmeldsysteem via huisvanhetkind@schoten.be voor het einde van de aanmeldperiode. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij meerderheid.

Indien je een school hebt toegewezen gekregen op basis van de afstand van het werkadres dien je tijdens de inschrijving een geldig bewijs voor te leggen dat je effectief tewerkgesteld bent op dat adres. Indien je geen geldig bewijs kan voorleggen, vervalt je plaats in die school.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling of het werkadres van een van beide ouders en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op je “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je je kind kan inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode van maandag 12 februari 2024 tot vrijdag 8 maart 2024 voor de voorrangsgroep en van maandag 22 april 2024 tot maandag 13 mei 2024 voor kinderen uit de algemene aanmeldperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor je kind in de desbetreffende school.

Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor die school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Niet-gunstige rangschikking betekent dat er voor je kind voor de door u gekozen school op dat ogenblik geen plaats is. Je kind staat wel op de wachtlijst van die school.

  

Wat moet ik doen indien ik tijdens het aanmelden niet over alle gevraagde informatie beschik?

Je kan je kind aanmelden en de ontbrekende gegevens tijdens de aanmeldperiode doorgeven aan de beheerder van het aanmeldsysteem via huisvanhetkind@schoten.be.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Hiervoor kan je terecht bij de beheerder van het aanmeldsysteem via huisvanhetkind@schoten.be of 03/680.33.55. De beheerder zal je klacht voorleggen aan de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI). Indien je nog steeds vindt dat je weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/commissie-inzake-leerlingenrechten.

 

Hoe is de ODI samengesteld?

De samenstelling van de ODI bestaat uit één vertegenwoordiger uit een erkende oudervereniging, een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen van lokaal bestuur Schoten, vijftien vertegenwoordigers van de deelnemende schoolbesturen. Deze zeventien personen zijn stemgerechtigd.

De voorzitter en ondervoorzitter zijn afwisselend de politiek vertegenwoordigers van het lokaal bestuur Schoten.

Naast deze minimale decretale bepaling wordt ook van het lokaal bestuur het afdelingshoofd van de dienst jeugd en gezin en een medewerker van VZW KIOS, als effectief lid toegevoegd aan de ODI. Deze twee personen nemen zonder stemrecht deel aan de ODI in functie van ondersteuning en administratie.

Bovenstaande samenstelling werd door de meerderheid van de onderwijspartners, schoolbesturen en het gemeentebestuur goedgekeurd.

 

Wat zijn de taken van de ODI tijdens de aanmeldingsperioden?

 • Filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.

 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de ODI.

 • De ODI zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).

 • In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste 30 juni 2024 op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de ODI de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. 

 

Wat zijn de taken van de ODI na de aanmeldingsperioden?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de ODI.

 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de ODI  bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.

 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerder. De beheerder legt deze klachten, indien nodig, voor aan de ODI vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

 • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de ODI deze wissel doorvoeren.

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Indien je geen computer of internet hebt, kan je tijdens de aanmeldingsperiodes bij de secretariaten van de basisscholen en het onthaal van het Huis van het Kind terecht. Hier is iemand aanwezig die samen met jou, stap voor stap, de aanmelding in orde brengt. Zo weet je zeker dat je je kind correct aanmeldt.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

 • Het ticket voor inschrijving in de school

 • kids-ID (indien je kind dit heeft) 

 • Indien van toepassing: een bewijs van het werkadres

 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldsysteem via huisvanhetkind@schoten.be of via 03/680.33.55.